rozcestníky internetové botaniky

Prac. skupina pro česká jména

Pracovní skupina pro česká jména České botanické společnosti (ČBS)

Kolektiv: A. Skalická, V. Zelený, V. Větvička

Z tisku:

Skalická A., Větvička V., Zelený V. (2006); Česká jména rostlin - k připravované knize botanického názvosloví; Živa (4): LVI

“Před r. 1965 byla při Dendrologické sekci tehdejší Československé botanické společnosti ustavena názvoslovná skupina, která se zabývala českým názvoslovím dřevin. Jejími členy byli i A. Skalická a V. Větvička. Přestože činnost skupiny po r. 1968 ustala, A. Skalická a V. Větvička se ve spolupráci s J. Jeníkem českému názvosloví dál věnovali při běžné botanické práci a zejména ve styku s médii, překladateli a nakladateli.

Zvláště posledně jmenovaná spolupráce se ukázala velmi potřebnou. Na Botanický ústav tehdejší ČSAV, kde J. Jeník a V. Větvička působili, i na Přírodovědeckou fakultu UK, kde pracuje A. Skalická, se co chvíli obracela nakladatelství, překladatelé a jednotlivci s žádostí o ten který český ekvivalent pro jména rostlin. Tato činnost vyvrcholila zejména po r. 1992, kdy V. Větvička nastoupil d Botanické zahrady PřF UK v Praze a kdy také začal výrazně působit i mediálně. Téma českých jmen rostlin zavedl i do svých přednášek pro studenty. Ve styku s nakladateli se snažil o prosazování vhodného českého názvosloví rostlin a v 90. letech navrhl řadu dnes již vžitých rodových jmen (např. vějířovka pro rod Scaveola, podrostovka pro rod Hypoestes, třapatkovka pro rod Echinacea apod.).

Na přelomu let 1999 a 2000 vznikla při České botanické společnosti nová skupina složená z A. Skalické, V. Zeleného a V. Větvičky s cílem připravit pro odbornou i laickou veřejnost vhodnou pomůcku, která by jednak zachytila všechny nuance českých rodových jmen rostlin tak, jak se vyskytla v odborné i popularizační (zejména zahradnické literatuře) od obrození (jmenovitě od r. 1918, kdy byla vydána Flora čechica bratří Preslových) až po současnost.”

“V současné době skupina dokončuje latinsko-českou verzi a připravuje ji k publikaci. V. Větvička ve spolupráci s Národní knihovnou připravuje česko-latinskou verzi pro Český národní korpus” … “Všechny práce budou dokončeny v r. 2006.”

Odkazy:

eBotanika - jména rostlin

Česká botanická společnost (rozcestník)