rozcestníky internetové botaniky

Experimentální botanika

Karyologie:

Chromozomové počty taxonů flóry ČR a SR (BÚ AVČR) :: formát .xls

Karyologická databáza papraďorastov a semenných rastlín Slovenska

Karyologie cévnatých rostlin (A. Krahulcová)

Index to Plant Chromosome Numbers (IPCN)

Euro+Med PlantBase Karyological Database. (PhytoKaryon)

Průtoková cytometrie:

Laboratory of Flow Cytometry (Botanický ústav AV ČR, Průhonice)

Flow Cytometry (UEB Olomouc)

Plant DNA C-values Database (RGB, Kew)

Botanická mikrotechnika:

Botanická mikrotechnika (přednáška a cvičení KFR PřF UK v Praze)

Konfokální mikroskopie (M. Sedlářová)

Molekulární metody:

Ústav experimentální botaniky AVČR

T. Fér - molekulární botanika (mat. k přednášce PřF UK v Praze)

Links to Databases for Molecular Biologists (Universität Hamburk)

Morfometrie:

SB morphometrics

Genetika:

Genetika (genetika.wz.cz)

Laboratorní vybavení:

Laboratorní průvodce (Labo.cz)

Sigma - Aldrich (CZ)

*experimental botany